WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

WPROWADZENIE

W razie wystąpienia niezgodności pomiędzy wersją angielską i jakąkolwiek przetłumaczoną wersją Warunków świadczenia usług, obowiązywać będzie wersja angielska.

Dziękujemy za zapoznanie się z naszymi Warunkami świadczenia usług! Przejrzystość jest dla nas bardzo ważna, dlatego pełna wersja naszych Warunków świadczenia usług znajduje się poniżej, zaś w tym miejscu umieszczamy krótki przegląd najważniejszych punktów:

Aby uzyskać dostęp do kursów językowych eTalk, należy założyć bezpłatne konto.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Witamy w etalkschool.com („Strona”), szkoła internetowa dla osób uczących się języków. Właścicielem oraz operatorem Strony jest Etalk Global Ltd, angielska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana pod numerem 13640006, z siedzibą pod adresem: 71-75 Shelton Str Covent Garden, Londyn, WC2H 9JQ, Wielka Brytania („eTalk”).

I. AKCEPTACJA WARUNKÓW

1. eTalk zapewnia Państwu swoje usługi („Usługi”) zgodnie z następującymi Warunkami świadczenia usług.

2. Korzystając ze Strony, akceptują Państwo („Państwo”) niniejsze Warunki świadczenia usług. Potwierdzają również Państwo swoją pełnoletność, a w przypadku niepełnoletności, że posiadają Państwo zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, który ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług. Usługa nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 13. roku życia.

3. Od czasu do czasu eTalk może aktualizować niniejsze Warunki świadczenia usług. W dowolnym momencie mogą Państwo przejrzeć aktualną wersję Warunków świadczenia usług pod adresem: www.etalkschool.com/pl/terms. Państwa nieprzerwane korzystanie z Usług lub Strony po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z akceptacją nowych Warunków świadczenia usług.

4. Jeśli nie akceptują Państwo niniejszych lub przyszłych Warunków świadczenia usług, prosimy o niekorzystanie (lub zaniechanie korzystania) z Usług lub Strony.

II. OPIS USŁUGI

1. Usługa pozwala użytkownikom (z których każdy to „Użytkownik”) rejestrującym konto w Usłudze na utworzenie i aktualizowanie profilu internetowego („Profil”) na Stronie. Każdy Użytkownik zarejestrowany w Usłudze otrzymuje własny Profil, na którym umieszcza „Treści Użytkownika” (jak zdefiniowano w punkcie 6 poniżej).

2. O ile nie określono inaczej, jakiekolwiek nowe funkcje dodawane do obecnej Usługi, z uwzględnieniem nowych narzędzi i zasobów, będą podlegały niniejszym Warunkom świadczenia usług.

III. OPŁATY

1. Podstawowa wersja Usługi jest zupełnie bezpłatna. Posiadają jednak Państwo możliwość subskrypcji członkostwa Premium w celu uzyskania dostępu do dodatkowych funkcji (takich jak materiały gramatyczne, lekcje wideo itp.) na stronie. Istnieje również możliwość zakupienia innych usług lub materiałów (takich jak lekcje na żywo lub kurs języka w biznesie) bez względu na to, czy posiadają Państwo członkostwo Premium czy też nie.

2. Ceny oraz związane z nimi warunki dotyczące wszystkich Usług płatnych, z uwzględnieniem członkostwa Premium, podlegają warunkom świadczenia Usług płatnych przedstawionym w punkcie 4 poniżej.

3. Jeśli uwzględniony jest darmowy okres próbny, nie będą Państwo obciążeni kosztami do czasu zakończenia tego okresu próbnego. Po tym czasie Państwa karta zostanie automatycznie obciążona przy wykorzystaniu danych karty podanych na początku okresu próbnego. Nie istnieje możliwość zwrotu ani wypłaty za częściowo wykorzystane subskrypcje miesięczne.

IV. USŁUGI PŁATNE

W przypadku wykupienia Usługi płatnej (z uwzględnieniem Członkostwa Premium), której szczegóły można znaleźć na https://etalkschool.com/pl/packages/, następujące warunki, określone w niniejszym punkcie 4, będą miały zastosowanie w związku z korzystaniem przez Państwa z Usługi płatnej. W przypadku wystąpienia konfliktu pomiędzy punktem 4 a innymi warunkami określonymi w niniejszych Warunkach świadczenia usług, będą miały zastosowanie warunki niniejszego punktu 4. Następujące warunki będą miały zastosowanie wobec Państwa bez względu na to, czy używają Państwo Usługi płatnej indywidualnie, czy też są Państwo stroną trzecią udostępniającą i/lub opłacającą dostęp do Usługi płatnej w imieniu osoby indywidualnej (takiej jak student, pracownik, agent, kontrahent lub inny przedstawiciel). Niezależnie od powyższego, jeśli używają Państwo Usługi płatnej zgodnie z umową zawartą przez eTalk i stronę trzecią, która opłaca i/lub udostępnia Państwa korzystanie z Usługi płatnej, w przypadku konfliktu poniższych warunków z warunkami umowy zawartej pomiędzy eTalk a stroną trzecią, będą miały zastosowanie warunki tej umowy.

1. Proces zamawiania Usługi płatnej na Stronie pozwala Państwu na sprawdzenie zamówienia przed dokonaniem zakupu: prosimy sprawdzić szczegóły zamówienia przed dokonaniem płatności. Otrzymają Państwo od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem za każdym razem, kiedy zakupią Państwo Usługę płatną. Umowa pomiędzy Państwem a eTalk dotycząca Usługi płatnej, która podlega niniejszym Warunkom Usług płatnych, jest zawierana w momencie wysyłania przez nas wiadomości e-mail z potwierdzeniem.

2. Składając zamówienie, zgadzają się Państwo uiścić opłaty umowne (które mogą zostać osobno uzgodnione z eTalk) za określone Usługi płatne przy pomocy karty kredytowej lub jakiejkolwiek innej metody płatności akceptowanej przez eTalk, razem z podatkiem VAT (jeśli ma zastosowanie) i jakimikolwiek innymi opłatami lub kwotami powiązanymi z tymi Usługami płatnymi. Najbardziej aktualne opłaty związane z każdą z Usług płatnych są określone na stronie: https://etalkschool.com/pl/packages/ i oświadczają Państwo, że wyrażają zgodę na to, iż takie opłaty mogą się zmieniać od czasu do czasu. Jakiekolwiek zmiany cen zostaną ogłoszone na stronie eTalk i nie będą dotyczyły istniejących subskrypcji (a więc jeśli skorzystali Państwo z członkostwa po określonej cenie, zmiany ceny nie będą miały zastosowania do Państwa aktualnej subskrypcji, lecz zostaną zastosowane dopiero w odniesieniu do jakichkolwiek przyszłych opłat za subskrypcję).

3. eTalk używa serwisów bezpiecznych płatności, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa płatności.

4. W odniesieniu do Usług płatnych, które oferowane są na zasadzie subskrypcji, eTalk oferuje różne okresy subskrypcji, a więc mogą Państwo wybrać taki, który najbardziej odpowiada Państwa potrzebom. Płatność za Usługi płatne oparte na subskrypcji pobierana jest z góry. Szczegóły różnych rodzajów subskrypcji i ceny dostępne są na stronie: https://etalkschool.com/pl/packages/.

5. Jeśli Usługa płatna oparta na subskrypcji podlega automatycznemu odnowieniu, Państwa karta kredytowa zostanie obciążona automatycznie na koniec Państwa aktualnego okresu subskrypcji, a Państwa subskrypcja, jeśli jej Państwo nie anulują, zostanie odnowiona na taki sam okres. Subskrypcje nie wygasają w okresie trwania subskrypcji ze względu na zaniechanie korzystania z zamówionej Usługi płatnej. Czas trwania subskrypcji mogą Państwo sprawdzić w dowolnej chwili, wyświetlając informacje o Państwa koncie lub poprzez Stronę, przechodząc do „Ustawień ”, a następnie do „Subskrypcji”.

6. eTalk może oferować promocje i oferty darmowe, które będą podlegać dodatkowym warunkom lub ograniczeniom. Takie promocje lub oferty nie mogą być udostępniane pomiędzy różnymi Użytkownikami.

7. Jeszcze przed dokonaniem zapłaty powinni wziąć Państwo pod uwagę fakt, iż jakiekolwiek kwoty zapłacone z góry nie będą zwracane, o ile nie określono wyraźnie inaczej w niniejszych Warunkach Usług płatnych (przede wszystkim dotyczy to 7-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy opisanej poniżej) lub nie uzgodniono inaczej z eTalk w formie pisemnej.

8. Mogą Państwo anulować dowolny zakup Usługi Płatnej i domagać się od eTalk zwrotu środków z dowolnej przyczyny w ciągu 14 dni roboczych następujących po dokonaniu pierwszego zakupu. Jeśli jednak używali Państwo Usługi Płatnej przed skorzystaniem z prawa do anulowania, wówczas są Państwo zobowiązani do poniesienia kosztów związanych z korzystaniem z Usługi Płatnej udostępnionej Państwu do czasu anulowania.

9. eTalk może natychmiastowo zawiesić lub anulować Państwa dostęp do Usług płatnych i/lub możliwość korzystania z jednej lub kilku Usług płatnych bez ponoszenia odpowiedzialności, jeżeli:

9.1. eTalk ma powody, aby uważać, że łamią Państwo warunki Usług płatnych lub postępują Państwo niezgodnie z nimi lub;

9.2. eTalk ma prawo do zawieszenia lub likwidacji Państwa konta lub Państwa dostępu do Usługi zgodnie z punktem 9 poniżej.

V. REJESTRACJA

1. 1. Aby w pełni wykorzystać funkcje Usługi, muszą Państwo posiadać ważne konto eTalk’s. Aby uzyskać konto eTalk My order i My.eTalkschool.com, muszą Państwo dokonać rejestracji na eTalk, podając nazwę użytkownika, ważny adres e-mail oraz inne informacje („Dane podane w procesie rejestracji”) wymagane podczas rejestracji na Stronie. Częścią procesu rejestracji jest wybór hasła oraz nazwy użytkownika dla Państwa Profilu.

2. Są Państwo odpowiedzialni za zachowanie poufności swojego hasła oraz konta, a także za wszelkie czynności wykonywane przy użyciu Państwa hasła lub konta. Z każdego konta może korzystać tylko jedna osoba i jest ono niezbywalne. Niniejszym zobowiązują się Państwo do:

2.1. wyłącznego korzystania z Państwa konta i nieudostępniania go innym osobom oraz;

2.2. niezwłocznego pisemnego zawiadomienia eTalk o nieupoważnionym wykorzystaniu Państwa hasła lub konta lub innym naruszeniu zabezpieczeń.

3. Zobowiązują się Państwo do:

3.1. podania prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji o sobie zgodnie z wymaganymi w formularzu rejestracyjnym danymi oraz;

3.2. utrzymania oraz uaktualniania Danych podanych w procesie rejestracji w celu zapewnienia ich prawdziwości, dokładności, aktualności oraz kompletności.

4. W dowolnym momencie mogą Państwo dokonać modyfikacji danych wprowadzonych w Usłudze, logując się do swojego konta i przechodząc do „Ustawień”.

5. W przypadku zawieszenia lub anulowania jakiejkolwiek Usługi płatnej, możemy usunąć lub przerwać Państwa dostęp do jakichkolwiek zawartych w Usłudze informacji związanych z korzystaniem przez Państwa z danej Usługi płatnej (z uwzględnieniem, o ile ma to zastosowanie, jakichkolwiek informacji z Państwa konta Usług Premium). eTalk nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę informacji w wyniku anulowania Usług płatnych.

6. Zobowiązują się Państwo do zapewnienia ochrony Państwa konta oraz Usług płatnych, które Państwo wykupili, przed nieautoryzowanym dostępem do nich lub użyciem ich w sposób niezgodny z prawem. Prosimy o niezwłoczne poinformowanie eTalk na adres: [email protected] o jakimkolwiek nieautoryzowanym lub niezgodnym z prawem wykorzystaniu Państwa Usług płatnych lub w przypadku podejrzenia, że Państwa konto może być zagrożone.

7. Kwoty wpłacone do eTalk przed zgłoszeniem nieautoryzowanego lub nieodpowiedniego użycia Państwa konta nie będą zwracane. eTalk zastrzega sobie prawo do zamknięcia lub anulowania konta dowolnego Użytkownika w przypadku nieautoryzowanego lub niezgodnego z prawem użycia danego konta lub jakiejkolwiek Usługi płatnej.

8. Zobowiązują się Państwo nie powielać, nie duplikować, nie kopiować, nie sprzedawać, nie odsprzedawać ani nie eksploatować żadnej części Usług płatnych, możliwości korzystania z Usług płatnych ani dostępu do Usług płatnych bez wyraźnej pisemnej zgody eTalk.

9. eTalk nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty lub szkody wynikające z niezastosowania się do punktu 4.

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dane podane przez Państwa w procesie rejestracji oraz niektóre inne informacje podlegają naszej Polityce Prywatności, której warunki zostały włączone do niniejszych Warunków świadczenia usług przez odniesienie. Określenie, które z danych osobowych mogą być udostępniane na Państwa Profilu, leży w Państwa gestii (zgodnie z poniższym punktem 6.2) i należy do Państwa obowiązków. Rejestrując się w Usłudze, akceptują Państwo postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług i potwierdzają również, że rozumieją i zgadzają się na gromadzenie, wykorzystywanie oraz ujawnianie informacji zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

2. Dokonując zapłaty za Usługę płatną i/lub używając Usługi płatnej, potwierdzają Państwo, iż rozumieją i zgadzają się na zastosowanie czynności związanych z gromadzeniem, używaniem i udostępnianiem informacji dotyczących takiego używania i/lub zakupu, jak określono w naszej Polityce Prywatności.

3. Jeśli korzystają Państwo z Usługi płatnej (z uwzględnieniem Członkostwa Premium) jako student, pracownik lub inna strona trzecia używająca Usługi płatnej, przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się, że Państwa Dane podane w procesie rejestracji i związane z używaniem przez Państwa Usługi płatnej zostaną udostępnione instytucji edukacyjnej, pracodawcy lub innej stronie trzeciej, która opłaca za Państwa Usługę w danej sytuacji.

4. Jeśli korzystają Państwo z Usługi płatnej w charakterze administratora w imieniu instytucji edukacyjnej lub pracodawcy lub w charakterze jakiejkolwiek innej jednostki, przyjmują Państwo do wiadomości, że będą Państwo mieli dostęp do Danych Użytkowników podanych w procesie rejestracji i szczegółów dotyczących ich korzystania z Usługi płatnej (określanych łącznie jako „Dane Użytkownika”). Niniejszym oznajmiają Państwo, że będą traktować takie Dane Użytkowników jako ściśle poufne i stosować wobec nich naszą Politykę Prywatności, a w szczególności zobowiązują się Państwo do zabezpieczenia i nieudostępniania Danych Użytkowników innym użytkownikom lub stronom trzecim oraz zobowiązują się Państwo do korzystania z Danych Użytkownika wyłącznie w celach administrowania i monitorowania używania Usługi płatnej przez Użytkownika.

5. eTalk używa mechanizmu zabezpieczeń reCAPTCHA i podlega Polityce prywatności oraz Warunkom korzystania z usług Google.

VII. TREŚCI ORAZ ZACHOWANIE UŻYTKOWNIKÓW W RAMACH USŁUGI

1. Za wszelkie informacje, dane, tekst, oprogramowanie, muzykę, dźwięk, zdjęcia, grafikę, nagrania wideo, wiadomości, oznaczenia (tagi) oraz inne zamieszczone poprzez załadowanie, przesłanie e-mailem lub za pomocą Usługi materiały Użytkowników („Treści Użytkownika”), bez względu na to, czy zostały one zamieszczone na forum publicznym czy też przesłane osobie prywatnej, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba zamieszczająca te materiały. eTalk nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Treści Użytkownika udostępnione w Usłudze poprzez załadowanie, zamieszczenie, wiadomość e-mail, przesłanie lub w inny sposób udostępnione poprzez Usługę. eTalk nie ma kontroli nad udostępnianymi poprzez Usługę Treściami Użytkowników i nie gwarantuje dokładności, spójności ani jakości tych Treści.

2. Rozumieją Państwo, że korzystając z Usługi mogą zostać narażeni na Treści Użytkowników, które są obraźliwe, niecenzuralne bądź niewłaściwe. eTalk w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkowników, w tym między innymi za błędy i zaniedbania zawarte w Treściach Użytkowników, ani za wszelkie straty lub szkody poniesione w wyniku korzystania z Treści Użytkowników, które zostały udostępnione poprzez Usługę.

3. Prosimy mieć na uwadze, że eTalk nie monitoruje Treści Użytkowników, jednak ma prawo (ale nie obowiązek) według własnego uznania odmówić, przenieść lub usunąć udostępnione poprzez Usługę Treści Użytkownika, które łamią Warunki świadczenia usług lub są w inny sposób niewłaściwe (według uznania eTalk).

4. eTalk nie rości sobie prawa własności do Treści Użytkowników. Wprowadzając Treści Użytkownika do Usługi, udzielają Państwo eTalk globalnej, wolnej od opłat i niewyłącznej licencji na powielanie, modyfikację oraz publikację Treści Użytkownika (I) w odniesieniu do Treści Użytkownika umieszczonych w swoim Profilu w celu wyświetlania, dystrybucji oraz promocji swojego profilu w Usłudze w dowolnym czasie do momentu usunięcia Państwa profilu, (II) w odniesieniu do innych Treści Użytkowników w sposób nieograniczony, w celu zwykłego działania Usługi, a także (III) w odniesieniu do Treści Użytkowników zawierających komentarze dotyczące Usługi (bez względu na to, czy zamieszczone są one w Państwa profilu czy też nie), w celu prowadzenia marketingu Usługi wobec stron trzecich. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na wyświetlanie przez eTalk Treści Użytkownika, mogą Państwo w dowolnym czasie usunąć swoje konto, dzięki czemu wszelkie informacje dotyczące Państwa nie będą dłużej widoczne dla innych użytkowników. Prosimy pamiętać, że z powodów technicznych niepodlegających naszej kontroli, może upłynąć trochę czasu, zanim Państwa informacje znikną z wyszukiwarek (na przykład Google). Prosimy mieć również na uwadze, że niektóre Treści Użytkowników (takie jak komentarze, posty lub wiadomości) nieuwzględnione bezpośrednio w Państwa profilu mogą pozostać na Stronie pomimo usunięcia Profilu. Ponadto eTalk niniejszym udziela Państwu osobistej, niewyłącznej, globalnej licencji, bez prawa udzielania podlicencji, na dostęp do Treści Użytkowników należących do innych Użytkowników w zakresie normalnego użytkowania Usługi w okresie posiadania aktywnego konta.

5. Zobowiązują się Państwo do korzystania z Usług w staranny, odpowiedni oraz zgodny z prawem sposób oraz gwarantują, że nie naruszą właściwego miejscowego, stanowego, krajowego ani międzynarodowego prawa, ani żadnych praw osób trzecich (z uwzględnieniem znaków towarowych, tajemnicy handlowej, praw autorskich oraz innych praw własności). W szczególności zobowiązują się Państwo nie korzystać z Usługi w celu:

5.1. ładowania, publikowania, przesyłania za pomocą wiadomości e-mail, transmisji lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób Treści Użytkownika niezgodnych z prawem, szkodliwych, stanowiących zagrożenie, obraźliwych, prześladowczych, zniesławiających, wulgarnych, nieprzyzwoitych, oszczerczych, naruszających prywatność innej osoby, pełnych nienawiści bądź niewłaściwych w kontekście rasowym, etnicznym lub innym;

5.2. szkodzenia osobom nieletnim w jakikolwiek sposób;

5.3. podszywania się pod jakąkolwiek osobę lub jednostkę, w tym między innymi pracownika eTalk, lidera forum, przewodnika bądź gospodarza lub składania nieprawdziwych oświadczeń bądź przedstawiania w niewłaściwy sposób powiązań z jakąkolwiek osobą lub jednostką;

5.4. korzystania z Usługi w celu przekierowania do innej strony internetowej;

5.5. zafałszowywania nagłówków lub w inny sposób manipulowania materiałami przesyłanymi poprzez Usługę w celu utajnienia ich pochodzenia;

5.6. ładowania, publikowania, przesyłania za pomocą wiadomości e-mail, transmisji lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób Treści Użytkownika, których nie mogą Państwo udostępniać na mocy jakiegokolwiek prawa bądź stosunków umownych lub powierniczych (takich jak informacje wewnętrzne, zastrzeżone oraz poufne, w posiadaniu których znaleźli się Państwo w ramach wykonywania obowiązków służbowych);

5.7. ładowania, publikowania, przesyłania za pomocą wiadomości e-mail, transmisji lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób Treści Użytkownika, które naruszają Prawa własności intelektualnej (zdefiniowane w punkcie 11.1) lub prawa do zachowania poufności osób trzecich;

5.8. ładowania, publikowania, przesyłania za pomocą wiadomości e-mail, transmisji lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób niechcianych lub nieautoryzowanych treści reklamowych, materiałów promocyjnych, „wiadomości-śmieci”, „spamu”, „łańcuszków”, „piramid finansowych” i innych form pozyskiwania klientów;

5.9. ładowania, publikowania, przesyłania za pomocą wiadomości e-mail, transmisji lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób materiałów zawierających wirusy lub innego rodzaju kody komputerowe, pliki lub programy stworzone w celu przerwania, zniszczenia lub ograniczenia funkcjonowania oprogramowania komputerowego, sprzętu lub sprzętu telekomunikacyjnego;

5.10. przerywania zwykłego przebiegu dialogu, sprawiania, że ekran przesuwa się szybciej niż Użytkownicy Usługi potrafią pisać lub innego działania w sposób wpływający negatywnie na możliwość korzystania z Usługi w czasie rzeczywistym przez innych Użytkowników;

5.11. ingerowania lub przerywania działania Usługi, serwerów lub sieci podłączonych do Usługi bądź nieprzestrzegania wymagań, procedur, polityk lub regulacji dotyczących sieci podłączonych do Usługi;

5.12. „śledzenia” lub nękania innych Użytkowników w inny sposób;

5.13. gromadzenia lub przechowywania danych osobowych innych Użytkowników w związku z zachowaniami i działaniami zabronionymi w powyższych paragrafach;

5.14. promowania innych stron lub usług niezwiązanych z Usługą oferowaną przez eTalk.

6. Przyjmują Państwo do wiadomości oraz wyrażają zgodę na zachowanie oraz ujawnianie przez eTalk Treści Użytkowników, jeśli takie są wymagania prawne lub w dobrej wierze, jeśli zachowanie lub ujawnienie tych treści jest uzasadnione w celu: (a) przeprowadzenia określonych procedur prawnych; (b) egzekwowania Warunków świadczenia usług lub Warunków świadczenia Usług płatnych; (c) odpowiedzi na roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich przez Treści Użytkownika lub (d) ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa eTalk, Użytkowników oraz osób postronnych.

VIII. TREŚCI STRON TRZECICH ORAZ ŁĄCZA DO WITRYN STRON TRZECICH

1. Strona może zawierać treści, których właścicielem jest strona trzecia, oraz łącza do innych witryn („Strony zewnętrzne”). eTalk nie aprobuje, nie sponsoruje, nie poleca ani w inny sposób nie ponosi odpowiedzialności za Strony zewnętrzne. Ponadto, eTalk nie ma kontroli nad Stronami zewnętrznymi, nie ponosi odpowiedzialności za treści ani zasady zachowania prywatności Stron zewnętrznych, w tym między innymi za znajdujące się tam łącza, ani za jakiekolwiek zmiany czy aktualizacje Stron zewnętrznych. eTalk dostarcza Państwu treści stron trzecich oraz łącza do Stron zewnętrznych wyłącznie dla Państwa wygody, a włączenie treści stron trzecich oraz Stron zewnętrznych nie jest jednoznaczne z udzieleniem rekomendacji tym stronom trzecim przez eTalk. Potwierdzają Państwo i zgadzają się, że spółka eTalk nie ponosi żadnej odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek rzeczywiste bądź domniemane szkody lub straty spowodowane korzystaniem z Treści Użytkownika, dóbr lub usług dostępnych na takich stronach lub zasobach bądź za ich pośrednictwem.

2. eTalk przestrzega Praw własności intelektualnej innych osób i wymaga tego samego od swoich Użytkowników. eTalk nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na innych stronach, jakie można znaleźć lub do których można uzyskać dostęp, korzystając z Usługi. Materiały dostępne na innych stronach lub za ich pośrednictwem mogą być chronione prawami autorskimi lub prawami własności intelektualnej innego państwa. W przypadku korzystania z takich materiałów, Użytkownika obowiązuje regulamin Strony zewnętrznej, a nie Warunki świadczenia usług eTalk.

Usługa ta może zawierać tłumaczenia dostarczane przez Google. Google zrzeka się wszelkich gwarancji związanych z tymi tłumaczeniami, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszelkich gwarancji dokładności, niezawodności oraz wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności.

IX. REKLAMODAWCY

1. Państwa korespondencja z reklamodawcą spotkanym w Usłudze bądź za jej pośrednictwem lub zawarte z nim transakcje bądź uczestnictwo w organizowanych przez niego promocjach, łącznie z dokonywaniem płatności za towary lub usługi i ich dostawą oraz innymi warunkami, gwarancjami lub oświadczeniami związanymi z takimi działaniami, zachodzą wyłącznie pomiędzy Państwem oraz reklamodawcą. Potwierdzają Państwo, że eTalk nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku takich działań lub w wyniku obecności reklamodawców w Usłudze.

2. Rozumieją Państwo i zgadzają się, że Usługa może zawierać reklamy oraz że reklamy te są niezbędne w celu zapewnienia Usług przez eTalk. Rozumieją również Państwo oraz zgadzają się, że nie będą ukrywali reklam przed wyświetlaniem poprzez HTML/CSS lub w inny sposób. Korzystając z Usługi, zgadzają się Państwo na wyświetlanie przez eTalk reklam, zarówno z uprzednim powiadomieniem, jak i bez powiadomienia oraz bez rekompensaty w stosunku do Państwa bądź innego użytkownika. Sposób, tryb oraz zakres wyświetlania reklam zamieszczanych przez eTalk w Państwa profilu może się zmienić w dowolnej chwili według uznania eTalk.

X. USUNIĘCIE KONTA

1. W dowolnej chwili mogą Państwo zlikwidować swoje konto i zaprzestać korzystania z Usługi przy pomocy funkcji anulowania znajdującej się w „Ustawieniach” w Państwa Profilu. Po usunięciu konta nie będą Państwo mieli dostępu do swojego Profilu, a wszystkie informacje w nim zawarte mogą zostać usunięte przez eTalk. Przyjmują jednak Państwo do wiadomości, że niektóre Treści Użytkownika (takie jak komentarze, posty lub wiadomości) niezawarte bezpośrednio w Państwa Profilu mogą pozostać w Usłudze pomimo likwidacji Profilu. eTalk nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie informacji lub treści. Jeśli masz jakiekolwiek problemy z usunięciem swojego profilu, napisz do nas na adres [email protected]

2. Zgadzają się Państwo na usunięcie Państwa konta przez eTalk, jeśli eTalk ma powody, by sądzić, że naruszyli Państwo Warunki świadczenia usług lub działali niezgodnie z nimi. Po usunięciu konta, eTalk może usunąć Państwa Treści Użytkownika w Usłudze (w tym między innymi Państwa Profil) i może również wypowiedzieć wszelkie umowy, ustne, pisemne lub domniemane, związane z Państwa usuniętym Profilem.

3. eTalk zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zakończenia, tymczasowo lub na stałe, świadczenia Usługi (lub jej części), według własnego uznania oraz w dowolnym momencie. Powiadomienie o modyfikacji lub zakończeniu zostanie umieszczone na Stronie, o ile będzie to możliwe. Zgadzają się Państwo, że eTalk nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Państwa ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje Usługi lub jej zaprzestanie (z wyjątkiem zakresu określonego w punkcie 4 powyżej, w odniesieniu do Usług płatnych), chyba że eTalk i strona trzecia uzgodnili inaczej.

XI. ODSPRZEDAWANIE USŁUGI

Zobowiązują się Państwo nie powielać, nie duplikować, nie kopiować, nie sprzedawać, nie odsprzedawać ani nie wykorzystywać żadnej części Usługi, możliwości korzystania z Usługi bądź dostępu do Usługi bez wyraźnej pisemnej zgody eTalk.

XII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Przyjmują Państwo do wiadomości oraz zgadzają się, że wszelkie Prawa własności intelektualnej dotyczące Usługi, Strony, wszelkiego niezbędnego oprogramowania używanego w związku z Usługą („Oprogramowanie”) oraz wszelkich treści (łącznie z tekstem, plikami wideo, ilustracjami oraz innymi materiałami) zawartych na Stronie i w Usłudze, za wyjątkiem Treści Użytkowników („Treści”), są własnością eTalk oraz jej licencjodawców oraz że oprócz praw z tytułu ograniczonej licencji przyznanych Państwu zgodnie z punktem 12.2, eTalk oraz jej licencjodawcy wyraźnie zastrzegają sobie wszelkie Prawa własności intelektualnej w odniesieniu do Usługi, Strony, Treści i Oprogramowania. Termin „Prawa własności intelektualnej” oznacza prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, znaki usługowe, nazwy handlowe, prawa do know-how, prawa do baz danych, prawa do wzoru oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej lub równoważne formy ochrony prawnej, bez względu na ich charakter i miejsce wystąpienia na świecie oraz bez względu na to, czy są one zarejestrowane, z uwzględnieniem wniosków o przyznanie takich praw.

2. Z uwzględnieniem punktów 12.3 i 12.4 oraz Państwa przestrzegania niniejszych Warunków świadczenia usług, eTalk udziela Państwu ograniczonej, osobistej, niezbywalnej, niepodlegającej podlicencjonowaniu, o globalnym zasięgu oraz niewyłącznej licencji na korzystanie ze Strony, Usługi, Treści oraz Oprogramowania, w każdym z tych przypadków na Państwa własny, niekomercyjny użytek, zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia usług oraz pisemnymi lub innymi dyspozycjami eTalk (z uwzględnieniem dyspozycji lub czynników określonych przez eTalk na Stronie lub w Usłudze bądź w ich części).

3. Państwa licencja na korzystanie z Oprogramowania jest ograniczona do korzystania z kodu obiektowego Oprogramowania i jest udzielana pod warunkiem, że nie będą Państwo (oraz nie zezwolą osobom trzecim) kopiować, modyfikować, tworzyć materiałów podobnych, odtwarzać kodu źródłowego, deasemblować i w inny sposób próbować odkrywać kod źródłowy, sprzedawać, przenosić, udzielać podlicencji, ustanawiać zabezpieczenie lub w inny sposób przenosić prawa do Oprogramowania, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w obowiązujących przepisach. Dodatkowo rozumieją Państwo, iż może zaistnieć konieczność wyrażenia zgody na dodatkowe warunki przed rozpoczęciem korzystania z tego Oprogramowania lub wszelkich Treści stron trzecich.

4. Bez uszczerbku dla punktu 12.1, zobowiązują się Państwo do:

4.1. nieuzyskiwania dostępu do Strony, Usług lub Treści w inny sposób niż przez interfejsy zapewnione przez eTalk, a służące do uzyskiwaniu dostępu do Usługi;

4.2. niemodyfikowania, niewynajmowania, niewypożyczania, niesprzedawania, nierozpowszechniania oraz nietworzenia materiałów podobnych do Usługi lub Oprogramowania, w całości lub w części, za wyjątkiem sytuacji, w których będą Państwo wyraźnie do tego upoważnieni przez eTalk lub odpowiednią stronę trzecią (z uwzględnieniem zewnętrznych reklamodawców).

XIII. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Zgadzają się Państwo na zwolnienie z odpowiedzialności i zabezpieczenie eTalk, jej spółek zależnych, jednostek powiązanych oraz ich prezesów, dyrektorów, pośredników, posiadaczy wspólnej marki lub innych partnerów oraz pracowników przed wszelkimi stratami, odszkodowaniami, kosztami, wydatkami (łącznie z uzasadnionymi kosztami prawnymi) oraz innymi zobowiązaniami powstałymi wskutek roszczeń, żądań, zarzutów lub postępowań strony trzeciej z powodu lub na podstawie Państwa Treści Użytkownika, korzystania z Usług, związku z Usługami, nieprzestrzegania Warunków świadczenia usług bądź naruszenia praw innej osoby lub jednostki.

XIV. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA ORAZ PRZECHOWYWANIA

Zgadzają się Państwo, że eTalk może ustalać ogólne zasady i ograniczenia dotyczące przechowywania danych w Usłudze oraz może od czasu do czasu modyfikować te zasady i ograniczenia bez wcześniejszego zawiadomienia. Rozumieją Państwo, że eTalk nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usunięcie lub nieprzechowywanie wiadomości i innych komunikatów czy Treści Użytkownika przechowywanych lub przesyłanych przez Usługę. Przyjmują Państwo do wiadomości, że eTalk zastrzega sobie prawo do usunięcia kont nieaktywnych przez okres ponad 12 miesięcy.

XV. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI ORAZ OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Jeśli korzystają Państwo z Usługi płatnej (z uwzględnieniem Członkostwa Premium), eTalk gwarantuje, że dana Usługa płatna będzie zgodna we wszystkich istotnych aspektach z opisem przedstawionym na naszej Stronie.

2. Z zastrzeżeniem powyższego punktu 15.1 rozumieją Państwo i zgadzają się, że Strona, Usługi i Treści są dostarczane w stanie „TAK JAK JEST” oraz że korzystają Państwo ze Strony, Usług i Treści na własną odpowiedzialność. W najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie eTalk wyraźnie wyłącza wszelkie gwarancje, bez względu na to, czy są one wyraźne czy dorozumiane, w tym między innymi gwarancje wartości handlowej, przydatności do określonego celu oraz nienaruszania prawa. W szczególności, niezależnie od powyższych postanowień, o ile gwarancja w punkcie 8.1 nie stanowi inaczej, eTalk nie ponosi odpowiedzialności za postępy w Państwa nauce języka; terminowość, usunięcie, nieodpowiednie dostarczenie lub niedostarczenie informacji; nieprzechowywanie wiadomości użytkownika lub spersonalizowanych ustawień; ograniczenie lub utratę dostępu; jakiekolwiek usterki i inne błędy; nieuprawnione korzystanie spowodowane udostępnieniem przez Państwa dostępu do Usługi; ani jakiekolwiek niepoprawne i/lub nieodpowiednie działanie połączenia internetowego lub komputera, z którego Państwo korzystają. Ponadto eTalk nie gwarantuje, że Usługa lub jej część będzie dostarczana nieprzerwanie lub bez jakichkolwiek błędów. Niemniej jednak, niniejszy punkt podlega postanowieniom punktu 15.3 poniżej.

3. Bez uszczerbku dla punktu 15.2, jednak z zastrzeżeniem punktu 15.4, w sposób wyraźny potwierdzają Państwo, że eTalk nie ponosi odpowiedzialności za:

3.1. utratę zysków;

3.2. utratę renomy;

3.3. utratę użyteczności;

3.4. utratę możliwości;

3.5. utratę danych;

3.6. utratę oczekiwanych oszczędności; (w każdym przypadku bez względu na to, czy nastąpiły one bezpośrednio czy też pośrednio), ani za

3.7. szkody bezpośrednie, przypadkowe, wyjątkowe, wynikowe lub odszkodowania retorsyjne (nawet jeśli eTalk wie o możliwości ich wystąpienia), wynikające z wszelkich spraw związanych ze Stroną, Usługą lub Treścią.

4. Jednakże eTalk nie ogranicza swojej odpowiedzialności za oszustwo, śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z zaniedbania, ani za inne zobowiązania, których eTalk nie może ograniczyć lub wyłączyć na mocy obowiązujących przepisów.

5. Z zastrzeżeniem punktów 15.2, 15.3 i 15.4, maksymalna łączna odpowiedzialność eTalk w odniesieniu do jakiejkolwiek Usługi płatnej (bez względu na to, czy odpowiedzialność powstaje na skutek umowy, deliktu (z uwzględnieniem zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego lub innych) będzie, w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez stosowne przepisy, nie większa niż kwota zapłacona przez Państwa za daną Usługę płatną.

6. W przypadku sporu z innym Użytkownikiem dotyczącego, wynikającego lub w inny sposób powiązanego z korzystaniem ze Strony lub Usługi, zwalniają Państwo eTalk z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, żądania i szkody, bez względu na ich rodzaj i charakter, wynikające z takiego sporu lub w jakikolwiek inny sposób z nim powiązane.

XVI. INFORMACJE OGÓLNE

1. Obowiązujące prawodawstwo i jurysdykcja. Warunki świadczenia usług oraz stosunki pomiędzy Państwem a eTalk podlegają prawu Anglii bez uwzględnienia jakichkolwiek przepisów kolizyjnych jakiejkolwiek jurysdykcji. Państwo oraz eTalk wyrażacie zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich, z zastrzeżeniem sytuacji, w której eTalk dąży do zabezpieczenia roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego w jakiejkolwiek jurysdykcji w celu wyegzekwowania swoich praw zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia usług.

2. Prawa stron trzecich. Żadna inna osoba niż Państwo i eTalk nie może rościć sobie praw wynikających z niniejszych Warunków świadczenia usług w odniesieniu do Państwa dostępu do i/lub korzystania ze Strony, Usług i/lub Treści, o ile zewnętrzni licencjodawcy nie zechcą w stosunku do Państwa wszcząć postępowania mającego na celu wyegzekwowanie swoich Praw własności intelektualnej lub innych praw.

3. Zrzeczenie się praw i rozdzielność postanowień. Nieprzestrzeganie lub nieegzekwowanie przez eTalk swoich praw lub postanowień zawartych w Warunkach świadczenia usług nie oznacza zrzeczenia się danego prawa ani zniesienia danego postanowienia. Jeśli jakiekolwiek postanowienie Warunków świadczenia usług zostanie uznane przez sąd właściwy za nieważne, strony uzgadniają, że sąd powinien uwzględnić intencje stron wyrażone w takim postanowieniu i nadać im skuteczność, przy czym pozostałe postanowienia Warunków świadczenia usług pozostaną w mocy.

4. Całość umowy. Zgadzają się Państwo, że niniejsze Warunki świadczenia usług stanowią całość porozumienia pomiędzy Państwem a eTalk w odniesieniu do stosunku prawnego łączącego Państwa z eTalk jako Użytkownika (za wyjątkiem Usług płatnych, które, oprócz niniejszych Warunków świadczenia usług, dodatkowo podlegają Warunkom świadczenia Usług płatnych). Niniejsze Warunki świadczenia usług zastępują wszelkie poprzednie umowy zawarte pomiędzy Państwem a eTalk, łącznie z wszelkimi poprzednimi wersjami niniejszych Warunków świadczenia usług.

XVII. KONTAKT

1. W razie jakichkolwiek pytań lub w celu zgłoszenia naruszeń Warunków świadczenia usług, prosimy o kontakt pod adresem [email protected]

2. eTalk może kontaktować się z Państwem oraz przesyłać powiadomienia, w tym dotyczące zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług, za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub ogłoszeń zamieszczanych na stronie internetowej.

Ostatnia aktualizacja: Listopad 2022 r.